ApartamentyGdańsk.eu
Strona główna  /  Regulamin

Zasady rezerwacji

Po zapoznaniu się z ofertą Klient składa rezerwację pocztą elektroniczną korzystając z formularza do rezerwacji. Po jej potwierdzeniu przez Wynajmującego następuje wstępna rezerwacja apartamentu. Klient jest zobowiązany w terminie 1 dnia, (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zadatek w wysokości 50 % ceny wynajmu na rachunek bankowy Wynajmującego. Przyjmuje się, że terminem wpłaty jest data wpłynięcia zadatku na konto Wynajmującego. Kwota ta będzie stanowić zadatek na wykonanie usługi wynajmu.

Przekroczenie wyznaczonego terminu wpłaty zadatku automatycznie powoduje anulowanie wstępnej rezerwacji, przy czym jeżeli rezerwacja została anulowana, a Klient dokonał wpłaty po terminie, zostanie On o tym poinformowany, a zadatek po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 50,00 zł. zwrócony w terminie 7 dni na konto wpłacającego.

Po wpłynięciu zadatku w uzgodnionym terminie Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie zawarcia dokonania rezerwacji apartamentu. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt Klient opłaci na miejscu gotówką, lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego. Przekroczenie wyznaczonego terminu końcowej wpłaty oznacza, że klient zrezygnował z wynajmu apartamentu. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy Regulaminu z punktu ANULOWANIE RAZERWACJI.

Numer konta na który należy wpłacić należność to:

EVENTS & HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

23 Marca 8c/2, 81-808 Sopot

NIP 5851477118

MBANK SA 20 1140 2004 0000 3302 7672 5918

 

Zmiana rezerwacji

Chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Klient powinien przesłać na piśmie za pomocą poczty elektronicznej oraz potwierdzić telefonicznie Wynajmującemu. Przy zachowaniu powyższego, Wynajmujący rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta na piśmie za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.

 

Anulowanie rezerwacji

W przypadku anulowania rezerwacji do 30 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty operacyjne w wysokości 50% zadatku. W przypadku anulowania rezerwacji do 14 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty wpłaconego zadatku. Przy anulowaniu rezerwacji poniżej 14 dni przed ustalonym terminem przyjazdu, Klient ponosi koszty w wysokości 60 % wartości wynajmu. Przy anulowaniu rezerwacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulowania rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie. Możliwość przeprowadzenia anulowania rezerwacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, istnieje jedynie w sytuacji gdy Klient wskaże nowego Gościa na ten sam apartament i w tym samym terminie lub Wynajmujący będzie miał możliwość wynajęcia na ten sam termin apartamentu innemu Klientowi. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 200,00 zł, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osobie trzeciej. W każdym przypadku anulowanie rezerwacji zostanie potwierdzone na piśmie za pomocą poczty elektronicznej.

 

Ceny

Apartament można wynająć na minimum 3 dni. Podana w cenniku apartamentu cena jest ceną brutto i obejmuje:

  • 1. Pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej ilości osób za jedną dobę przy czasie najmu minimum jednego tygodnia o ile nie ustalono inaczej.
  • 2. Koszt zużytych przez Klienta mediów (energia, woda, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne.
  • 3. Koszt sprzątania końcowego - dodatkowa opłata 100pln za pobyt.
  • 4. Opłatę rezerwacyjną.

Numer konta na który należy wpłacić należność to:

EVENTS & HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

23 Marca 8c/2, 81-808 Sopot

NIP 5851477118

MBANK SA 20 1140 2004 0000 3302 7672 5918

 

Przyjazd, wyjazd i kaucja

Klienta oczekujemy pierwszego dnia pobytu od godziny 15:00. Klient wspólnie z przedstawicielem Wynajmującego uda się do apartamentu i na miejscu dokona jego przyjęcia, m.in. poprzez sprawdzenie stanu zastanego ze spisem inwentarza. Opuszczenie apartamentu przez Klienta powinno nastąpić ostatniego dnia pobytu, do godziny 11:00, przekazanie kluczy przedstawicielowi Wynajmującego odbywa się zawsze w apartamencie. Istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Klienta. Przyjazd po godz. 19 płatny 50zł. Wynajmujący lub jego przedstawiciel pobierze od Klienta kaucję w wysokości 500.00 zł. Kaucja zostaje pobrana pierwszego dnia i zwrócona Klientowi ostatniego dnia pobytu, po przyjęciu apartamentu bez uwag. Wynajmujący lub jego przedstawiciel ma prawo zatrzymać kaucję lub jej część w przypadku zniszczeń powstałych w czasie pobytu klienta.

Szkody, które wykraczają poza kwotę kaucji muszą być uzupełnione w całości przez Klienta, przy czym Wynajmujący lub jego przedstawiciel i Klient mają prawo do zawarcia pisemnej ugody co do zasad i sposobu usunięcia takich szkód.

 

Zasady pobytu klienta

W apartamencie zabronione jest palenie tytoniu oraz wprowadzanie zwierząt! Każdy z Klientów zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, poszanowania mienia. Właściciela oraz przestrzegania ogólnie przyjętego porządku publicznego. W przypadku przekroczenia ilości zamieszkujących osób, stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, Wynajmujący lub jego przedstawiciel ma prawo interweniować, aż do zerwania umowy włącznie. W takim przypadku Klient nie ma prawa dochodzić od Wynajmującego zwrotu jakiejkolwiek kwoty. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich. Jeżeli w trakcie pobytu Klienta dojdzie z jego winy do uszkodzenia lub zaginięcia części wyposażenia apartamentu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta pokrycia strat. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale przedstawiciela Wynajmującego, może spowodować roszczenia ze strony Wynajmującego. W czasie pobytu Klient będzie jedynym użytkownikiem apartamentu. Z tego powodu Wynajmujący lub jego przedstawiciel przybędzie do apartamentu jedynie na wezwanie i w obecności Klienta. Prosimy Klientów o zgłaszanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie Państwa pobytu, a także usterek czy awarii w chwili ich wydarzenia, przedstawicielowi Wynajmującego. Jeżeli w czasie Państwa pobytu będziecie niezadowoleni z jakości usług, lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od Wynajmującego, proszę natychmiast ten fakt zgłosić aby rozwiązać zaistniały problem.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy najmu apartamentu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela apartamentu.

Rezerwacja pobytu w apartamencie jest jednoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Partnerzy

  • Świat Reklamy
  • Mahiki Sopot
  • Zatoka Sztuki